ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Zákonné povinnosti

Obaly - neobaly - Zákonné povinnosti

Výrobca obalov/neobalových výrobkov je podľa zákona o odpadoch povinný najmä:
 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov na MŽP a oznamovať všetky zmeny registrovaných údajov
 • ustanoviť tzv. splnomocneného zástupcu, ak výrobca nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR (nemá IČO v SR)
 • zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3, resp. 3a vo vzťahu k zberu, zhodnocovaniu, recyklácii, resp. zneškodňovaniu odpadov vznikajúcich z výrobkov, ktoré uviedol na trh v SR
 • znášať finančné náklady spojené so zberom, prepravou, zhodnotením a recykláciou odpadov z výrobkov, ktoré uviedol na trh v SR
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať MŽP SR údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné
 • financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu

Pozn.:
Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov prechádza zodpovednosť tohto výrobcu za splnenie vyhradených povinností na príslušnú organizáciu zodpovednosti výrobcov, avšak okrem povinností podľa § 27 odsek 4 písm. e), g) a l) zákona o odpadoch.

Osobitné povinnosti výrobcu obalov vo vzťahu k plastovým taškám:
 • Výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je povinný poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek,-poskytovať aj iné druhy tašiek:
 • Plastová taška je taška s uchami alebo bez nich, vyrobená z plastu, ktorá sa poskytuje spotrebiteľom na mieste predaja tovaru alebo výrobkov (miesto predaja = kamenný obchod, trhovisko, stánok, iný predajné miesto na verejnom priestranstve a pod.)
 • Ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov
 • Veľmi ľahká plastová taška je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami (napr. igelitový sáčok na pečivo/iné potraviny v obchodoch)