SLUŽBY PRE VÁS

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Služby pre Vás

Obaly - neobaly - Služby pre Vás

Ako fungujeme v OZV Elekos?

OZV ELEKOS zabezpečuje pre svojich členov kolektívne plnenie ich vyhradených povinností podľa zákona o odpadoch ako jediné neziskové združenie právnických osôb spomedzi všetkých aktuálne pôsobiacich autorizovaných OZV. Prevádzkovaním systému združeného nakladania s odpadom z obalov a neobalových výrobkov, zabezpečuje OZV ELEKOS plnenie povinností týkajúcich sa  zberu, prepravy, zhodnocovania, recyklácie odpadov z obalov a z neobalových výrobkov uvedených na trh v SR alebo distribuovaných zastúpenými výrobcami, ako aj plnenie ostatných vyhradených povinností výrobcov podľa zákona o odpadoch, a to najmä:

 • zabezpečenie registračných povinností zastúpených výrobcov na MŽP SR
 • zabezpečenie nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov za zastúpených výrobcov v zákonom stanovenom rozsahu podľa prílohy č. 3, resp. 3a zákona o odpadoch
 • vedenie príslušnej evidencie za jednotlivých zastúpených výrobcov
 • ohlasovanie sumárnych evidenčných údajov zastúpených výrobcov na MŽP SR
 • zabezpečenie plnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom obalov/neobalových výrobkov
OZV ELEKOS poskytuje zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov aj:
 • bezplatné odborné poradenstvo a právnu pomoc v oblasti plnenie vyhradených povinností, resp. nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
 • informovanie zastúpených výrobcov o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na ich postavenia a činnosť
 • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
 • organizovanie odborných seminárov a školení k aktuálnym témam z oblasti nakladania s odpadom z obalov a neobalových výrobkov
OZV ELEKOS garantuje svojim zastúpeným výrobcom:
 • rovnocenné postavenie, s dôsledným uplatňovaním podmienok nediskriminácie
 • výhodné cenové podmienky vyplývajúce z efektivity spoločného plnenia vyhradených povinností výrobcov jednotlivých vyhradených výrobkov pod „jednou strechou“
 • bezplatný vstup do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov prevádzkovaného OZV ELEKOS