ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Obaly

Obaly - neobaly - Základné definície

Ako fungujeme v OZV Elekos?

Aké benefity prináša spolupráca s OZV Elekos?
 • Bezplatne Vám poskytujeme poradenstvo v oblasti obalov/neobalových výrobkov/elektrozariadení
 • Riešime s Vami aktuálne problémy na úseku odpadového hospodárstva
 • Efektívne plníme Vaše zákonne povinnosti v súlade s princípom “Všetko pod jednou strechou”
 • Vykonávame enviromentálnu osvetu a vzdelávanie obyvateľov v nami zazmluvnených samosprávach
Čo je obal podľa zákona o odpadoch?

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch 79/2015 Z. z.; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely

Kto je výrobcom obalov podľa zákona o odpadoch?

Výrobcom obalov je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

 • používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou (balič/plnič výrobkov do obalov)
 • je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh (objednávateľ/zadávateľ baliacej – plniace služby)
 • uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR (dovozca obalov, resp. balič/plnič do obalov bez obchodnej značky)
 • ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (napr. obchodník poskytujúci obal na balenie kupovaného tovaru spotrebiteľom – papierové, igelitové tašky, sáčky, vrecká a pod.)
 • ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom (napr. obchodník používajúci obal na zabalenie tovarov pri ich kúpe – plastové tégliky, misky, fólie, celofán, alobal a pod.)
 • uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písm. a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písm. b) (napr. obchodník predávajúci obaly priamo spotrebiteľom – napr. rolky sáčkov, vriec, tašky, zaváraninové poháre a pod.)
Základné povinnosti výrobcu obalov podľa zákona o odpadoch?
 • Výrobca má povinnosť registrácie v príslušnom registri na MŽP SR
 • Výrobca nesie zodpovednosť za nakladanie s odpadom, ktorý vznikne z obalu, ktorý uviedol na trh alebo do distribúcie v SR
 • Výrobca je povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval, a to v plnom rozsahu, najmenej však vo výške miery zhodnocovania a recyklácie ustanovených zákonom o odpadoch (príloha č. 3 zákona o odpadoch), resp. v prípade odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, vo výške tzv. cieľov zberu ustanovených zákonom o odpadoch (príloha č. 3a zákona o odpadoch)
Musí mať výrobca obalov zmluvu s OZV?
 • Výrobca obalov plní svoje zákonné povinnosti 2 spôsobmi:
 • prostredníctvom zmluvného vzťahu s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov); ak uvádza na trh obaly končiace po ich spotrebe v komunálnom odpade v domácnostiach spotrebiteľov
 • prostredníctvom zmluvného vzťahu s OZV alebo samostatne na základe individuálnej autorizácie udelenej výrobcovi zo strany MŽP SR; ak uvádza na trh obaly, ktoré po svojej spotrebe neskončia
  ako súčasť komunálneho odpadu – obaly v priemyselnej sfére.
Uvedenie obalov na trh v SR/distribúcia obalov podľa zákona o odpadoch?

Uvedenie obalov na trh v SR je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu z iného ako členského štátu do SR do etapy distribúcie alebo použitia.

Distribúcia obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Pozn.:
Na výrobcu obalov, ktorý uvedie na trh v SR v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, sa nevzťahujú povinnosti podľa ods. 4 písm. b), d) až g), i) až l), resp. ods. 6 zákona o odpadoch. Takýto výrobca nie je povinný mať uzatvorenú zmluvu s OZV a neplní ani väčšinu zákonných povinností. Musí však byť zaregistrovaný v registri výrobcov obalov na MŽP SR, musí si priebežne viesť internú evidenciu o množstve obalov, ktoré uvádza na trh/do distribúcie a musí 1 x za rok podávať hlásenie na MŽP SR

PRÍLOHA Č.16 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/366/20190101_4940194-2.pdf

KRITÉRIA DEFINUJÚCE OBAL

Čo je neobalový výrobok podľa zákona o odpadoch?

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov z PLASTU, PAPIERA, resp. SKLA a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu:

 1. výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie
 2. papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem:
 3. hygienického a sanitárneho papiera,
 4. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,
 5. cigaretového papiera,
 6. karbónového kopírovacieho papiera,
 7. filtračného papiera,
 8. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo
 9. asfaltovaného papiera,
 10. cenín,
 11. kníh,
 12. sklo vrátane tabuľového obločného skla
Kto je výrobcom neobalového výrobku podľa zákona o odpadoch?

Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:

 1. vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR,
 2. prepraví alebo si nechá prepraviť na územie SR z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR alebo
 3. dovezie alebo si nechá doviezť na územie SR z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v SR.
Uvedenie neobalového výrobku na trh v SR?

Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu SR v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

Základné povinnosti výrobcu neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch?
 • Výrobca má povinnosť registrácie v príslušnom registri na MŽP SR
 • Výrobca nesie zodpovednosť za nakladanie s odpadom, ktorý vznikne z neobalového výrobku, ktorý uviedol na trh v SR
 • Výrobca je povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu a zneškodnenie odpadov pochádzajúcich z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh, a to v plnom rozsahu, najmenej však vo výške tzv. cieľov zberu ustanovených zákonom o odpadoch (príloha č. 3a zákona)
Musí mať výrobca neobalových výrobkov zmluvu s OZV?
 • Výrobca neobalového výrobku si svoje povinnosti podľa zákona o odpadoch plní výlučne prostredníctvom zmluvného vzťahu s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov)

Pozn.:
Na výrobcu neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v SR v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, sa nevzťahujú povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. b), d) až g), i) až l), resp. v ods. 6 zákona o odpadoch. Takýto výrobca nie je povinný mať uzatvorenú zmluvu s OZV a neplní ani väčšinu zákonných povinností. Musí však byť zaregistrovaný v registri výrobcov neobalových výrobkov na MŽP SR.

PRÍLOHA Č.18 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/366/20190101_4940194-2.pdf

OBALY_Zmluva o plnení vyhradených povinností_2024

NEOBALOVÉ VÝROBKY_zmluva o plnení vyhradených povinností_ 2024