Elektrozariadenia

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Batérie Obaly Elektrozariadenia
Elektrozariadenia

Elektrozariadenia - Základné definície

Ako fungujeme v OZV Elekos?

Aké benefity prináša spolupráca s OZV Elekos?
 • Bezplatne Vám poskytujeme poradenstvo v oblasti obalov/neobalových výrobkov/elektrozariadení
 • Riešime s Vami aktuálne problémy na úseku odpadového hospodárstva
 • Efektívne plníme Vaše zákonne povinnosti v súlade s princípom “Všetko pod jednou strechou”
 • Vykonávame enviromentálnu osvetu a vzdelávanie obyvateľov v nami zazmluvnených samosprávach
 • Ako fungujeme v OZV Elekos?

  Podľa §32 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:
  Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
  Výrobca elektrozariadení je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja

  a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou

  b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a)

  c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky
  elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,

  d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte (ďalej len „zahraničný výrobca elektrozariadení“)

  e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte (ďalej len „diaľkový výrobca elektrozariadení“).

  Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení

  Na distribútora elektrozariadení, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo vzťahu k týmto elektrozariadeniam a odpadu z nich pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa tohto zákona.

  Uvedenie elektrozariadenia na trh je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republikev rámci podnikateľskej činnosti.

  Podľa prílohy č. 6 časť II. k zákonu o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

  Kategórie elektrozariadení

  • Zariadenia na tepelnú výmenu
  • Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm²
  • Svetelné zdroje
  • Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
   • domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel;
   • zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení;
   • elektrického a elektronického náradia;
   • hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych
   • pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných
   • automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov.
   • Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3.
  • Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) vrátane, ale nielen:
   • domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na
   • prehrávanie zvuku alebo obrazu,
   • hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek,
   • zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok;
   • prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení
   • na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia
   • zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6.
  • Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm).

  VZOR ZMLUVY VZOR – ELEKTRO_zmluva o plnení vyhradených povinností