ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Batérie

Batérie - akumulátory - Základne definície

Ako fungujeme v OZV Elekos?
Aké benefity prináša spolupráca s OZV Elekos?
  • Bezplatne Vám poskytujeme poradenstvo v oblasti obalov/neobalových výrobkov/elektrozariadení
  • Riešime s Vami aktuálne problémy na úseku odpadového hospodárstva
  • Efektívne plníme Vaše zákonne povinnosti v súlade s princípom “Všetko pod jednou strechou”
  • Vykonávame enviromentálnu osvetu a vzdelávanie obyvateľov v nami zazmluvnených samosprávach
Batérie a akumulátory

Podľa §42 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na:

  • prenosné
  • automobilové
  • priemyselné

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel. Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.Prístroj je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.

VZOR ZMLUVY VZOR_Zmluva o plnení vyhradených povinností výrobcu batérií a akumulátorov