ZÁKONNE POVINNOSTI

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Zákonné povinnosti

Elektrozariadenia - Zákonné povinnosti

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: (Podľa §27 a §34 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:)
 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 • ustanoviť splnomocneného zástupcu pokiaľ výrobca nemá sídlo v SR
 • zabezpečiť materiálové zloženie elektrozariadenia, jeho konštrukciu a označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca používa na svoju identifikáciu, a časovým údajom, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005; povinnosť označiť elektrozariadenie časovým údajom možno splniť aj označením elektrozariadenia grafickým symbolom
 • pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z týchto elektrozariadení; výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov a príjem z recyklačného poplatku nesmie výrobca elektrozariadenia použiť v rozpore s jeho účelom
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi elektroodpadu
 • zabezpečiť nakladanie s elektroodpadom
 • zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č.3
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať MŽP SR údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom elektrozariadení
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieraného
  elektroodpadu

 • zabezpečiť zber elektroodpadu na celom území Slovenskej republiky
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu spracovateľovi elektroodpadu
 • zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia
 • uhradiť náklady, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného elektroodpaduktroodpadu
Povinnosti distribútora elektrozariadení: (Podľa §37 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:)
 • uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh
 • informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu
 • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné miesto elektroodpadu, alebo spracovateľovi elektroodpadu; na žiadosť výrobcu elektrozariadení vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej organizácii zodpovednosti výrobcov
 • zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.