SLUŽBY PRE VÁS

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Služby pre Vás

Elektrozariadenia - Služby pre Vás

OZV ELEKOS pre Vás zabezpečí kolektívne plnenie Vašich zákonných povinností:
 • Zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu, resp. zneškodnenie elektroodpadu minimálne vo výške stanoveného cieľa zberu elektroodpadu, dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, a spoločné plnenie cieľa odpadového hospodárstva,
 • zápis do Registra výrobcov/dovozcov elektrozariadení, a nahlasovanie zmien,
 • vedenie evidencie a podávanie hlásení a uchovávanie ohlasovaných údajov
 • splnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradených výrobkov
Okrem uvedených zákonných povinností OZV ELEKOS poskytuje zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov aj nasledovné služby:
 • bezplatné odborné poradenstvo a právnu pomoc v oblasti nakladania s odpadmi z vyhradených výrobkov
 • informovanie zastúpených výrobcov o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho postavenia a činnosť
 • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
 • organizovanie odborných seminárov a školení k aktuálnym témam z oblasti nakladania s odpadom z vyhradených výrobkov
OZV ELEKOS garantuje všetkým zastúpeným výrobcom:
 • rovnocenné postavenie, s dôsledným uplatňovaním podmienok nediskriminácie
 • výhodné cenové podmienky vyplývajúce z efektivity spoločného plnenia vyhradených povinností
 • výrobcov jednotlivých vyhradených výrobkov pod „jednou strechou“
 • bezplatný vstup do systému združeného nakladania s elektroodpadom prevádzkovaného OZV ELEKOS
U všetkých našich členov zabezpečujeme bezplatné prevzatie elektroodpadu z ich prevádzok a v prípade záujmu umiestnime nádoby na elektroodpad.