Aktuality

Fotografie, videa a novinky z akcií združenia Elekos

Nová evidencia údajov o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov od 01.10.2023

Za účelom budúceho zavedenia povinnosti ekomodulácie (§ 28 ods. 4 písm. ah> zákona o odpadoch) do praxe v SR, bola s účinnosťou od 1. júla 2023 prijatá novela vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., zavádzajúca doplňujúcu, podrobnejšiu evidenciu údajov o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v SR ich výrobcami.

Povinnosť „EKOMODULÁCIE“ = povinnosť ekonomického modulovania výšky sadzieb jednotlivých obalových materiálov hradených OZV výrobcom podľa kritérií ako je ich recyklovateľnosť, trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovná použiteľnosť a prítomnosť nebezpečných látok.

Výrobca obalov a neobalových výrobkov má povinnosť ohlasovať svojej zmluvnej OZV údaje o obaloch a neobalových výrobkoch uvedených na trh v SR v rozsahu stanovenom podľa prílohy č. 10c vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. od 01. októbra 2023,  tzn. prvýkrát za obdobie 4. štvrťroku/2023.

Link – novela vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/259/20230701.html

Vyhláška 371-2015_príloha č. 10c