Aktuality

Fotografie, videa a novinky z akcií združenia Elekos

Návrh nového nariadenia o obaloch a odpade z obalov – po úprave Rady EÚ

Rada zachovala rozsah pôsobnosti návrhu Komisie, ktorý sa vzťahuje na všetky obaly bez ohľadu na použitý materiál a všetok odpad z obalov bez ohľadu na jeho pôvod (vrátane priemyslu, výroby, maloobchodu, domácností).

V znení všeobecného smerovania bola zachovaná väčšina požiadaviek na udržateľnosť všetkých obalov uvádzaných na trh, ako aj hlavné ciele, ktoré navrhla Komisia.

Rada zmenila návrh, pokiaľ ide o recyklovateľné obaly. Zachovala sa podmienka, že všetky obaly uvádzané na trh musia byť recyklovateľné, ako navrhuje Komisia, ale členské štáty sa dohodli, že obaly sa budú považovať za recyklovateľné, keď sú navrhnuté na účely materiálovej recyklácie a keď sa odpad z obalov môže zbierať triedeným zberom, triediť a recyklovať vo veľkom rozsahu.

Rada sa tiež zhodla na tom, že čajové vrecká a samolepiace etikety na ovocí a zelenine musia byť kompostovateľné, pričom sa pre členské štáty zavádza možnosť vyžadovať, aby iné obaly (napr. kávové vankúšiky a ľahké plastové tašky) boli kompostovateľné za osobitných podmienok.

V súlade s návrhom Komisie sa vo všeobecnom smerovaní stanovujú celkové hlavné ciele znižovania odpadu z obalov na základe množstiev z roku 2018: o 5 % do roku 2030, o 10 % do roku 2035 a o 15 % do roku 2040.

Link: Nový návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov po úprave Rady EÚ

pdf (europa.eu)

Link: Bližšie informácie k upravenému návrhu nariadenia o obaloch

Obaly a odpad z obalov: Rada prijala svoju rokovaciu pozíciu k novým pravidlám, ktoré majú priniesť udržateľnejšie obaly v EÚ – Consilium (europa.eu)