ZÁKONNÉ POVINNOSTI

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Zákonné povinnosti

Batérie - akumulátory - Zákonné povinnosti

Povinnosti výrobcov batérií a akumulátorov

Podľa §27, §45, §46 a §47 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov batérií a akumulátorov a oznamovať zmeny registrovaných údajov do 30 dní
 • ustanoviť splnomocneného zástupcu pokiaľ výrobca nemá sídlo v SR
 • zabezpečiť materiálové zloženie, jeho konštrukciu a označiť pri uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, grafickým symbolom a chemickou značkou
 • uvádzať na kapacite batérií a akumulátorov viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti, konečným používateľom a spracovateľovi, na ktorého vyžiadanie je povinnosť dodať chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov
 • zabezpečiť nakladanie s použitými batériami a akumulátormi
 • zhodnotenie a recykláciu batérií a akumulátorov najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie, ustanovených v prílohe č.3
 • viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať MŽP SR údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieraného odpadu z použitých batérií a akumulátorovv
 • zabezpečiť zber použitých batérií a akumulátorov v každom okrese SR
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov spracovateľovi
 • zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia
 • uhradiť náklady, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu
 • výrobca prenosných batérií a akumulátorov nesmie pri predaji nových prenosných batérií a akumulátorov konečnému používateľovi uvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu
 • bezodkladne oznámiť koordinačnému centru splnenie cieľa zberu uvedeného v prílohe č. 3 na príslušný kalendárny rok
Výrobca prístrojov je povinný:
 • zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali jednoducho vybrať
 • ak sa použité batérie a akumulátory nedajú jednoducho vybrať konečným používateľom, zabezpečiť, aby ich mohol jednoducho vybrať kvalifikovaný odborník nezávislý od výrobcu
 • priložiť k prístroju návod, ako možno v prípadoch podľa horeuvedených povinností batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať, a ak je to potrebné aj informácie pre konečného spotrebiteľa o type batérie a akumulátora, ktoré sú súčasťou prístroja
Povinnosti distribútora prenosných batérií a akumulátorov:

Podľa §48 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.:

 • zabezpečiť ich spätný zber na svojich predajných miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a na dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu
 • informovať konečných používateľov o možnosti ich bezplatného spätného zberu na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na mieste, ktoré je pri predaji prenosných batérií a akumulátorov viditeľné a pre verejnosť prístupné
 • zabezpečiť ich spätný zber v mieste, kde vydáva prenosné batérie a akumulátory alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje prenosné batérie a akumulátory konečnému používateľovi výlučne v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak také miesto alebo taký sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov
 • neuvádzať oddelene náklady na zber, spracovanie a recykláciu použitých prenosných batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou s výrobcom prenosných batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, príslušnou treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov na zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov, alebo spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov