SLUŽBY PRE VÁS

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Služby pre Vás

Batérie - akumulátory - Služby pre Vás

OZV ELEKOS pre Vás zabezpečí prostredníctvom Spoločného baterkového systému, n.o. kolektívne plnenie Vašich zákonných povinností:
 • zber, prepravu, zhodnocovanie, recykláciu, resp. zneškodnenie batérií a akumulátorov minimálne vo výške stanoveného cieľa zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov
 • zápis do Registra výrobcov/dovozcov batérií a akumulátorov, a nahlasovanie zmien
 • vedenie evidencie a podávanie hlásení a uchovávanie ohlasovaných údajov
 • splnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradených výrobkov


Spoločný baterkový systém, n.o. bol založený v spolupráci s významnými kolektívnymi organizáciami. Účelom je pre svojich účastníkov na neziskovom princípe vybudovať a zabezpečovať efektívny zber batérií a akumulátorov v rámci celej SR a kolektívne plnenie ich ostatných zákonných povinností.

Okrem uvedených zákonných povinností OZV ELEKOS poskytuje zastúpeným výrobcom vyhradených výrobkov aj nasledovné služby:

 • bezplatné odborné poradenstvo a právnu pomoc v oblasti nakladania s odpadmi z vyhradených výrobkov
 • informovanie zastúpených výrobcov o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho postavenia a činnosť
 • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve
 • organizovanie odborných seminárov a školení k aktuálnym témam z oblasti nakladania s odpadom z vyhradených výrobkov
OZV ELEKOS garantuje všetkým zastúpeným výrobcom:
 • rovnocenné postavenie, s dôsledným uplatňovaním podmienok nediskriminácie
 • výhodné cenové podmienky vyplývajúce z efektivity spoločného plnenia vyhradených povinností výrobcov jednotlivých vyhradených výrobkov pod „jednou strechou“
 • bezplatný vstup do systému združeného nakladania


U všetkých našich členov zabezpečujeme bezplatné prevzatie batérií a akumulátorov z ich prevádzok a v prípade záujmu umiestnime zberné nádoby.