CIELE ZDRUŽENIA

Našim členom zostáva iba jediná povinnosť a tou je predať čo najviac. Ohlásiť nám to v kvartálnom hlásení a všetko ostatné splníme za nich my.
Ciele združenia

Ciele združenia Elekos

Združovať výrobcov a dovozcov vyhradených výrobkov – elektrozariadení, obalov a neobalových výrobkov, batérií a akumulátorov v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom kolektívneho plnenia ich povinností, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy EU a SR.

Poskytovať súčinnosť, poradenstvo a služby v súvislosti s nakladaním s vyhradenými výrobkami v súlade s platnou legislatívou SR.

Vykonávať prieskum vývoja a implementácie odpadovej politiky a politiky životného prostredia SR a EÚ so zameraním na nakladanie s elektrozariadeniami, elektroodpadom, odpadom z obalov a neobalových výrobkov a použitými batériami a akumulátormi. Ďalej podávať návrhy na zlepšenie legislatívnych úprav, ktoré regulujú problematiku nakladania s odpadmi. Za týmto účelom združenie komunikuje s orgánmi štátnej správy, spolupracuje s národnými a medzinárodnými štruktúrami a zapája sa do spoločenskej diskusie v danej problematike.

Efektívne zabezpečovať všetky služby, ktoré je nevyhnutné vykonať na splnenie povinností členov združenia v zmysle zákona o odpadoch.

Vystupovať na verejnosti spôsobom a formou, ktorá podporuje environmentálne správanie spotrebiteľov, vykonávať osvetu, reklamu a propagáciu environmentálne vhodných spôsobov zberu, spracovania a recyklácie odpadov z vyhradených výrobkov so zreteľom na najlepšie dostupné techniky z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia.