Aktuality

Fotografie, videa a novinky z akcií združenia Elekos

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obaloch a odpade z obalov

Európska Komisia predložila na konci roku 2022 návrh nového obalového nariadenia –  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obaloch a odpade z obalov, o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice (EÚ) 2019/904 a o zrušení smernice 94/62/ES. Uvedené nariadenia nahradí v súčasnosti platnú obalovú smernicu  – Smernica EP a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, pričom, na rozdiel od tejto smernice bude automaticky platné a záväzné v SR bez potreby prijatia transpozičnej slovenskej právnej úpravy.

Vstup nového obalového nariadenia do platnosti je plánovaný najskôr v priebehu roku 2024, pravdepodobne to však bude až v roku 2025. Následná príprava delegovaných/vykonávacích právnych aktov k tomuto nariadeniu bude trvať minimálne ďalšie dva až tri kalendárne roky.

Základným cieľom návrhu tohto nariadenia je prijatie opatrení a princípov vedúcich k zníženiu množstva obalov, obmedzeniu nepotrebných a nadmerných obalov, podpore opätovného využitia obalov, kvalitnejšej recyklácii a vytvoreniu fungujúceho trhu s druhotnými surovinami.

Nariadenie obsahuje viac ako 80 článkov s požiadavkami na uvedenie obalov na trh, udržateľnosť obalov, označovanie, informovanie, povinnosti hospodárskych subjektov, posudzovanie zhody, nakladanie s odpadmi a rozšírenú zodpovednosť výrobcov obalov.

LInk – návrh nového nariadenia EP a Rady o obaloch a odpade z obalov:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:de4f236d-7164-11ed-9887-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF