Aktuality

Fotografie, videa a novinky z akcií združenia Elekos

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obaloch a odpade z obalov – vybrané ciele a opatrenia

Vybrané ciele a opatrenia pripravovaného návrhu nariadenia EP a Rady o obaloch a odpade z obalov:

Postupné zníženie množstva vzniknutého odpadu z obalov na jedného obyvateľa v porovnaní s množstvom odpadu z obalov na obyvateľa v roku 2018, a to o 5 % do roku 2030, o 10 % do roku 2035 a o 15 % do roku 2040

Dosiahnutie miery 20% opätovného použitia pre teplé a studené nápoje do 2030 a 80% do roku 2040; ciele pre take-away gastro obaly, alkoholické a nealkoholické nápoje, obaly pre veľké domáce spotrebiče; ciele pre recyklovaný obsah v plastových obaloch

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie cieľov recyklácie na celom svojom území, a to do 31. decembra 2030 dosiahnuť aspoň 70 % podiel recyklácie z hmotnosti všetkého vzniknutého odpadu z obalov, so stanovením minimálneho hmotnostného percentuálneho podielu recyklácie týchto špecifických materiálov nachádzajúcich sa vo vzniknutom odpade z obalov:

– 55 % plastov;

– 30 % dreva;

– 80 % železných kovov;

– 60 % hliníka;

– 75 % skla;

– 85 % papiera a lepenky

Za účelom zavedenia ekomodulácie poplatkov výrobcov bude rozhodujúcim kritériom recyklovateľnosť obalov. Obaly majú byť rozdelené do piatich „výkonnostných“ kategórií recyklovateľnosti od A po E. Kategória A znamená, že 95% hmotnosti obalu sa dá recyklovať. V kategórii E je to 75% hmotnosti obalu. Za obaly v kategórii A budú výrobcovia platiť najmenej, tzn. ak budú vyrábať recyklovateľnejšie obaly, ušetria na poplatkoch do systému RZV. Kategória obalov E bude na európskom trhu zakázaná od roku 2030.

Povinnosť členských štátov EÚ (okrem nariadením stanovených výnimiek) prijať do 1. januára 2029 opatrenia potrebné na zabezpečenie zriadenia zálohových systémov pre:

a) jednorazové plastové nápojové obaly s objemom do 3 litrov, a

b) jednorazové kovové nápojové obaly s objemom do 3 litrov.

Slovenská republika uvedené povinnosť plní od 01.01.2022.

Ročná spotreba ľahkých plastových tašiek nesmie presiahnuť 40 ks takýchto tašiek na jednu osobu do konca 2025.

Členské štáty môžu z povinností stanovených v odseku 1 vyňať veľmi ľahké plastové tašky, ktoré sa vyžadujú na hygienické účely alebo sa poskytujú ako spotrebiteľský obal pre nebalené potraviny s cieľom zabrániť plytvaniu potravinami.

Hmotnosť a objem obalov sa musí znížiť na minimum potrebné na zabezpečenie jeho funkčnosti. Nariadenie prijíma rázne opatrenia týkajúce sa nadbytočných, z hľadiska účelu použitia výrobku nepotrebných obalov výrobkov a tovarov. Nariadenie bude postupne zavádzať zákazy a obmedzenia pre rôzne formy obalov, ako napríklad: